REGULAMIN WARSZTATÓW

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH PHOTO WALK oraz BIEBRZAŃSKICH SPOTKANIACH FOTOGRAFICZNYCH (BSF).

 

§1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady udziału w warsztatach PhotoWalk oraz Biebrzańskich Spotkaniach Fotograficznych (BSF).
2. Organizatorem szkoleń jest firma DG ART Agnieszka Deluga-Góra (www.dgart.pl) z siedzibą w Warszawie.
3. Uczestnikami warsztatów mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły lat 16 (po otrzymaniu pisemnej zgody rodzica/opiekuna).
4. §1 pkt. 3 nie dotyczy warsztatów rodzinnych lub warsztatów dla dzieci.

 
§2. Udział w szkoleniach
 
1. Udział w szkoleniach jest odpłatny, chyba że w opisie wydarzenia zaznaczono inaczej.
2. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszenia oraz wniesienie opłaty za uczestnictwo w wydarzeniu.
3. Wstępna rezerwacja miejsca następuje na podstawie zgłoszenia przesłanego drogą e-mailową lub poprzez formularz kontaktowy.
4. Uiszczenie opłaty w wyznaczonym przez organizatora terminie stanowi ostateczne potwierdzenie udziału w wydarzeniu.

 

§3. Opłaty za Biebrzańskie Spotkania Fotograficzne

1. Szczegółowe informacje o warsztatach oraz metodach wniesienia opłaty są przekazywane uczestnikom drogą e-mailową.
2. W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie, rezerwacja zostaje anulowana, zaś miejsce zostaje udostępnione innym chętnym.
3. W przypadku odwołania udziału w BSF lub innych szkoleniach wyjazdowych w terminie powyżej 14 dni od daty jego rozpoczęcia,
    wniesiona opłata zostanie zwrócona w ciągu 7 dni roboczych, po potrąceniu opłaty w wysokości 10% ceny warsztatów.
4. W przypadku odwołania udziału w BSF lub innych szkoleniach wyjazdowych w terminie krótszym niż 14 dni od daty jego rozpoczęcia,
    wniesiona opłata zostanie zwrócona w ciągu 7 dni roboczych, po potrąceniu opłaty w wysokości 50% ceny warsztatów.

5. W przypadku odwołania udziału w BSF lub innych szkoleniach wyjazdowych w terminie krótszym niż 7 dni od daty jego rozpoczęcia,
    wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

6. W przypadku ważnych zdarzeń losowych, uniemożliwiających uczestnikowi udział w wybranym szkoleniu,
    organizator może zapewnić uczestnictwo w podobnym szkoleniu odbywającym się w innym terminie.
    Istnieje także możliwość wskazania innej osoby, która w zamian za uczestnika weźmie udział w opłaconym już szkoleniu.

7. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie organizatora, zwrot całej, wniesionej przez uczestnika opłaty
    nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych, chyba że uczestnik zdecyduje się na wykorzystanie tej kwoty w poczet innych szkoleń.

 

§4. Opłaty za spacery fotograficzne NatureWalk


1. Szczegółowe informacje o warsztatach oraz metodach wniesienia opłaty są przekazywane uczestnikom drogą e-mailową.
2. W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie, rezerwacja zostaje anulowana, zaś miejsce zostaje udostępnione innym chętnym.
3. W przypadku odwołania udziału w wydarzeniu PhotoWalk w terminie powyżej 10 dni od daty jego rozpoczęcia,
    wniesiona opłata zostanie zwrócona w ciągu 7 dni roboczych, po potrąceniu opłaty w wysokości 10% ceny warsztatów.
4. W przypadku odwołania udziału w wydarzeniu PhotoWalk w terminie krótszym niż 10 dni od daty jego rozpoczęcia,
    wniesiona opłata zostanie zwrócona w ciągu 7 dni roboczych, po potrąceniu opłaty w wysokości 50% ceny warsztatów.

5. W przypadku odwołania udziału w wydarzeniu PhotoWalk w terminie krótszym niż 3 dni od daty jego rozpoczęcia,
    wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

6. W przypadku ważnych zdarzeń losowych, uniemożliwiających uczestnikowi udział w wybranym szkoleniu,
    organizator może zapewnić uczestnictwo w podobnym szkoleniu odbywającym się w innym terminie.
    Istnieje także możliwość wskazania innej osoby, która w zamian za uczestnika weźmie udział w opłaconym już szkoleniu.

7. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie organizatora, zwrot całej, wniesionej przez uczestnika opłaty
    nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych, chyba że uczestnik zdecyduje się na wykorzystanie tej kwoty w poczet innych szkoleń.

 

§5. Obowiązki i uprawnienia


1. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzania wydarzeń zgodnie z programem, zastrzega jednak możliwość
    wprowadzenia korekt, podyktowanych istotnymi czynnikami niezależnymi, takimi jak warunki pogodowe czy
    zarządzenia dotyczące epidemii koronawirusa Covid-19.
2. Organizator zapewnia, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do prowadzenia zajęć w sposób należyty.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione bez opieki oraz za straty materialne uczestników,
    zaistniałe podczas zajęć szkoleniowych, o ile nie powstały one na skutek działania organizatora.
4. Organizator może przekazać do użytkowania w czasie trwania wybranych warsztatów sprzęt fotograficzny,
   udostępniany przez partnerów DG ART. Warunki takiego wypożyczenia oraz odpowiedzialność za sprzęt
   określa pisemna umowa, zawarta pomiędzy uczestnikiem warsztatów a organizatorem szkolenia.
5.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania w przypadku
   zbyt małej ilości uczestników bądź z przyczyn niezależnych od organizatora.
   O wszelkich zmianach uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany drogą e-mailową lub telefoniczną.
6. W sytuacjach opisanych w pkt. 5 uczestnikowi szkolenia przysługuje całkowity zwrot opłaty za szkolenie lub
    wpłata może zostać wykorzystana w poczet innych szkoleń, organizowanych przez DG ART.
7.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji zdjęciowej z przebiegu organizowanych wydarzeń
    i publikacji wybranych zdjęć na stronach www należących do DG ART / PhotoWalk oraz na stronach
    portali społecznościowych takich jak Facebook czy Instagram. Ewentualną odmowę zezwolenia na publikację wizerunku
    uczestnik musi zgłosić w formie pisemnej przed rozpoczęciem szkolenia.
8. Uczestnik ma obowiązek podporządkować się regulaminowi oraz instrukcjom prowadzących szkolenia. Dotyczy to
    w szczególności zasad bezpieczeństwa oraz obwarowań, dotyczących poruszania się po terenie, na którym prowadzone są warsztaty.

9. Uczestnik powinien przestrzegać ustalonych norm, dbając o dobrą atmosferę podczas szkoleń. Wszelkie zachowania gorszące
    lub odbiegające od ogólnie przyjętych norm, mogą spowodować usunięcie uczestnika z zajęć bez prawa ubiegania się o zwrot wniesionej opłaty.
10. Podczas warsztatów organizowanych przez DG ART, obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz innych używek.
11.
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za spowodowanie strat materialnych względem organizatora,
      prowadzących szkolenie, uczestników warsztatów oraz innych podmiotów związanych ze szkoleniem.

 

§6. Ustalenia końcowe

1. Dokonanie wpłaty za udział w szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Uczestnik BSF oraz innych wydarzeń wyjazdowych powinien posiadać wykupione przez siebie, ważne ubezpieczenie OC i/lub NNW.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Organizator każdorazowo poinformuje uczestników
    o zmianie regulaminu poprzez zamieszczenie go w aktualnej wersji na niniejszej stronie.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
   przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

 

Informacje zawarte na stronie internetowej www.photowalk.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do udziału w organizowanych przez DG ART PhotoWalk wydarzeniach szkoleniowych.

Copyright © 2005-2020 PhotoWalk by DG ART. Wszelkie prawa zastrzeżone | All rights reserved.
projektowanie stron www