REGULAMIN WARSZTATÓW

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH NATURE WALK oraz BIEBRZAŃSKICH SPOTKANIACH FOTOGRAFICZNYCH.

 

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w warsztatach Nature Walk oraz Biebrzańskich Spotkaniach Fotograficznych, zwanych dalej "szkoleniami"
2. Organizatorem szkoleń jest firma DG ART Jarosław Deluga-Góra (www.dgart.pl) z siedzibą w Warszawie.

 
§2. Udział w szkoleniach
 
1. Udział w szkoleniach jest odpłatny, chyba że w opisie wydarzenia zaznaczono inaczej.
2. Ilość uczestników szkoleń jest ograniczona, zaś o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszenia oraz wniesienie opłaty.
3. Wstępna rezerwacja miejsca następuje na podstawie zgłoszenia przesłanego drogą e-mailową lub poprzez formularz kontaktowy.
4. Uczestnikami szkoleń organizowanych przez DG ART mogą być osoby pełnoletnie.
5. Zasada zawarta w §2 pkt. 4 nie obowiązuje w przypadku warsztatów rodzinnych lub warsztatów dla dzieci.
6. W towarzystwie rodzica/opiekuna prawnego, w szkoleniach dla dorosłych mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 rok życia.

 

§3. Opłaty za Biebrzańskie Spotkania Fotograficzne

1. Uczestnik winien uiścić opłatę za szkolenie w określonym terminie. Jej wpływ stanowi ostateczne potwierdzenie udziału w szkoleniu.
2. Szczegółowe informacje o warsztacie oraz metodach wniesienia opłaty zostaną przekazane uczestnikom drogą e-mailową.
3. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie, rezerwacja przepada zaś miejsce zostaje udostępnione innym chętnym.
4. W przypadku odwołania udziału w szkoleniu przez uczestnika w terminie powyżej 10 dni od daty jego rozpoczęcia, wniesiona opłata zostanie zwrócona po potrąceniu kosztów organizacyjnych. Ich wysokość określana jest indywidualnie dla każdego wydarzenia.
5. W przypadku odwołania uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 10 dni do dnia jego rozpoczęcia, opłata nie podlega zwrotowi.
7. W przypadku ważnych zdarzeń losowych, uniemożliwiających uczestnikowi udział w wybranym szkoleniu, organizator może zapewnić mu uczestnictwo w podobnym szkoleniu odbywającym się w innym terminie. Istnieje także możliwość wskazania innej osoby, która w zamian za uczestnika weźmie udział w szkoleniu.
8. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie organizatora, zwrot całej, wniesionej przez uczestnika opłaty nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych, chyba że uczestnik zdecyduje się na wykorzystanie tej kwoty w poczet innych szkoleń lub usług DG ART.
9. Dokonanie opłaty za szkolenie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

§4. Opłaty za spacery fotograficzne NatureWalk


1. Uczestnik winien uiścić opłatę za szkolenie w ciągu 3 dni od chwili otrzymania e-mailowego potwierdzenia rezerwacji miejsca.
2. Szczegółowe informacje o warsztacie oraz metodach wniesienia opłaty zostaną przekazane uczestnikom drogą e-mailową.
3. W przypadku braku pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu oraz niewpłynięcia środków na konto w terminie wymienionym w §4 pkt.1, rezerwacja przepada zaś miejsce może zostać udostępnione innym chętnym.
4. W przypadku rezerwacji typu "Last Minute", można dokonać opłaty gotówką lub kartą płatniczą, bezpośrednio przed rozpoczęciem spaceru.
5. W przypadku odwołania uczestnictwa w spacerze w terminie dłuższym niż 3 dni do dnia spaceru, opłata zostanie zwrócona w całości z wyłączeniem ewentualnych, niezwrotnych kosztów organizacyjnych.
6. W przypadku odwołania uczestnictwa w spacerze w terminie krótszym niż 3 dni do dnia spaceru, opłata nie podlega zwrotowi.

7. W przypadku zdarzeń losowych, uniemożliwiających uczestnikowi udział w wybranych i opłaconych szkoleniach, organizator może zapewnić mu uczestnictwo w podobnym szkoleniu odbywającym się w innym terminie. Istnieje także możliwość wskazania innej osoby, która w zamian za uczestnika weźmie udział w szkoleniu.
8. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie organizatora, zwrot całej, wniesionej przez uczestnika opłaty nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych, chyba że uczestnik zdecyduje się na wykorzystanie tej kwoty w poczet przyszłych szkoleń.
9. Dokonanie opłaty za szkolenie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

§5. Obowiązki i uprawnienia organizatora


1. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń zgodnie z programem zamieszczonym w terminarzu, zastrzega sobie jednak możliwość wprowadzenia korekt, podyktowanych czynnikami niezależnymi, takimi jak np. warunki pogodowe.
2. W ramach opłaty, organizator zapewnia wszystkie wymienione w opisie danego szkolenia usługi oraz podstawowe ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności. Wykupienie dodatkowych/rozszerzonych ubezpieczeń leży po stronie uczestnika.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione bez opieki oraz za straty materialne uczestników, zaistniałe podczas zajęć szkoleniowych, o ile nie powstały one na skutek zaniedbania organizatora.
4. Organizator może przekazać do nieodpłatnego użytkowania w czasie trwania warsztatów sprzęt fotograficzny, udostępniany przez partnerów DG ART. Warunki takiego wypożyczenia oraz odpowiedzialność za sprzęt określa pisemna umowa zawarta pomiędzy uczestnikiem warsztatu a organizatorem szkolnia.
5.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania w przypadku zbyt małej ilości uczestników bądź z przyczyn niezależnych od organizatora. O wszelkich zmianach terminu szkolenia, uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany drogą e-mailową lub telefoniczną. Kwestie finansowe dotyczące tego typu zdarzeń zostały omówione w §3 i §4.
6.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji zdjęciowej z przebiegu organizowanych wydarzeń oraz publikacji wybranych zdjęć na stronach internetowych, należących do DG ART oraz na stronach portali społecznościowych takich jak Facebook czy Instagram. Ewentualną odmowę zezwolenia na publikację wizerunku uczestnik musi zgłosić w formie pisemnej przed rozpoczęciem szkolenia.

 

§6. Obowiązki i uprawnienia uczestnika


1. Uczestnik ma obowiązek podporządkować się regulaminowi oraz instrukcjom prowadzących szkolenia. Dotyczy to w szczególności zasad bezpieczeństwa oraz obwarowań, dotyczących poruszania się po terenie, na którym prowadzony jest warsztat.
2. Uczestnik powinien przestrzegać ustalonych norm, dbając o dobrą atmosferę podczas szkoleń. Wszelkie zachowania gorszące lub odbiegające od ogólnie przyjętych norm, mogą spowodować usunięcie uczestnika z zajęć bez prawa do zwrotu wniesionej opłaty.
3.
Podczas prowadzonych przez DG ART zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. Ograniczenie to ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz komfortu wszystkim uczestnikom spotkań.
6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowanie strat materialnych względem organizatora, prowadzących szkolenie, uczestników warsztatów oraz innych podmiotów związanych ze szkoleniem.

 

Informacje zawarte na stronie internetowej www.photowalk.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do udziału w organizowanych przez DG ART wydarzeniach szkoleniowych.

Copyright © 2005-2019 PhotoWalk by DG ART. Wszelkie prawa zastrzeżone | All rights reserved.
projektowanie stron www